Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu jest czynnością poprzedzającą wykonanie nawierzchni brukowanej lub drogi, na którym owa nawierzchnia ma się znajdować. Jest to konieczne przy każdym rodzaju terenu, jednak w zależności poziomu wody gruntowej, gruntów, oraz wielkości brukowanej powierzchni jego sposób wykonania jest inny. Każdy przypadek jest przypadkiem odrębnym i wymaga indywidualnego podejścia.

  • W przypadku spadku nawierzchni w stronę budynku stosuje się odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia nadmiaru wody powierzchniowej do studzienki, zbiorników retencyjnych.
  • Wodę z nawierzchni utwardzonych lub brukowanych odprowadzamy za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Spadek poprzeczny realizujemy poprzez przechylenie nawierzchni w jedną stronę, kierując nadmiar wody do rowu lub rury drenażowej. Spadek podłużny wykonujemy poprzez odpowiednie spadki nawierzchni, gdzie w najniższym punkcie instalujemy studzienkę lub odwodnienie liniowe. W zależności od poziomu wód gruntowych wybieramy optymalne rozwiązanie.
  • Kiedy nie posiadamy systemu odprowadzającego wodę opadową z orynnowania, a niemożliwym jest jej odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej lub ogólnospławnej wymaganym jest wykonanie instalacji umożliwiającej odprowadzenie wody z nawierzchni brukowanej, utwardzonej na własny teren nieutwardzony. Wymaga to stworzenia układu rur spustowych, kierujących wodę poza teren nawierzchni. Pominięcie tego rozwiązania skutkuje deformacją nawierzchni w okresie zimowym.