Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu jest czynnością poprzedzającą wykonanie nawierzchni brukowanej lub drogi, na którym owa nawierzchnia ma się znajdować. Jest to konieczne przy każdym rodzaju terenu, jednak w zależności poziomu wody gruntowej, gruntów, oraz wielkości brukowanej powierzchni jego sposób wykonania jest inny. Każdy przypadek jest przypadkiem odrębnym i wymaga indywidualnego podejścia.

  • W przypadku spadku nawierzchni w stronę budynku stosuje się odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia nadmiaru wody powierzchniowej do studzienki, zbiorników retencyjnych.
  • Wodę z nawierzchni utwardzonych lub brukowanych odprowadzamy za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Spadek poprzeczny realizujemy poprzez przechylenie nawierzchni w jedną stronę, kierując nadmiar wody do rowu lub rury drenażowej. Spadek podłużny wykonujemy poprzez odpowiednie spadki nawierzchni, gdzie w najniższym punkcie instalujemy studzienkę lub odwodnienie liniowe. W zależności od poziomu wód gruntowych wybieramy optymalne rozwiązanie.
  • Kiedy nie posiadamy systemu odprowadzającego wodę opadową z orynnowania, a niemożliwym jest jej odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej lub ogólnospławnej wymaganym jest wykonanie instalacji umożliwiającej odprowadzenie wody z nawierzchni brukowanej, utwardzonej na własny teren nieutwardzony. Wymaga to stworzenia układu rur spustowych, kierujących wodę poza teren nawierzchni. Pominięcie tego rozwiązania skutkuje deformacją nawierzchni w okresie zimowym.